icon
BLAZING FAST ! PURCHASE THIS INCREDIBLE THEME NOW FOR THE SUCCESS OF YOUR BUSINESS !

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
"Moje Mother’s Protect"

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako "Program"/"Program Lojalnościowy", organizowanym przez SLAVIA GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Wikielcu, pod adresem Wikielec 27A, 14-200 Iława, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000874312, NIP 7441826129, REGON 387733205, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł (dalej jako "Organizator")
 2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.
 3. Program trwa od 14 marca 2023 do czasu jego odwołania, z zastrzeżeniem zapisów pkt VIII.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego www.mothersprotect.com, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, Punktów, które uprawniają Uczestnika do otrzymania zniżek na Towary oferowane w Sklepie internetowym.
 7. W zależności od konkretnych działań Uczestnika, w tym w szczególności wartości dokonanych zakupów w Sklepie, Uczestnik osiąga również Poziomy Programu lojalnościowego, które m.in. zwiększają mnożniki wydanych Punktów lub przyznają inne bonusy.
 8. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 10. Organizator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Uczestnika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Uczestnik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – klient w rozumieniu Regulaminu Sklepu;
 3. Kod rabatowy – kod generowany automatycznie podczas składania Zamówienia, za pośrednictwem Linku polecającego, otrzymanego przez Klienta od Uczestnika Programu;
 4. Link polecający/Link – link wygenerowany automatycznie w każdym Koncie Uczestnika Programu, służący do udostępnienia go potencjalnym Klientom w ramach Programu poleceń;
 5. Konto – przydzielona danemu użytkownikowi część Sklepu Internetowego;
 6. Program poleceń - program polecający, w którym udział może wziąć każdy z Uczestników Programu lojalnościowego, służący do tworzenia łańcucha połączeń i promocji Sklepu;
 7. Poziom – poziom uczestnictwa w Programie lojalnościowym. Poszczególne Poziomy opisane są w pkt V Regulaminu;
 8. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu lojalnościowego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 9. Regulamin – niniejszy dokument;
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – dokument znajdujący się pod następującym linkiem: https://mothersprotect.com/policies/terms-of-service
 11. Uczestnik Programu/ Uczestnik – użytkownik w rozumieniu Regulaminu Sklepu, który przystąpił do Programu lojalnościowego;
 12. Sklep Internetowy/Sklep – platforma sprzedażowa prowadzona pod następującym adresem strony internetowej: https://mothersprotect.com/;
 13. Towar – produkt oferowany przez Organizatora do Zakupu w ramach Sklepu Internetowego;
 14. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

III. Uczestnicy programu

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniła wymogi wskazane w ppkt 2 poniżej.
 2. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy), należy założyć Konto w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu www.mothersprotect.com, wyrazić zgodę na przystąpienie do Programu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
  5. program do odczytu plików formatu PDF.
 4. Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie.
 5. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 6. Zalecane jest zabezpieczenie loginu i hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku podejrzenia zalogowania się do Konta przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, który może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Programu, Konta oraz Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z Programu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  5. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 8. Uczestnik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie Sklepu.

IV. Punkty

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje 50 Pkt na start za uczestnictwo w Programie lojalnościowym.
 2. Poza Punktami, o których mowa w ppkt powyżej Uczestnik uzyskuje Punkty za:
  1. dokonanie Zakupu Towarów prezentowanych przez Organizatora w Sklepie Internetowym – liczba Punktów przyznawana jest na zasadach opisanych w ppkt poniżej;
  2. polubienie fanpage’a Organizatora na Facebooku – 20 Punktów;
  3. zaobserwowanie firmowego konta Sklepu na TikToku lub Instagramie – po 20 Punktów za każde ze wskazanych zaobserwowań;
  4. zasubskrybowanie kanału Sklepu na YouTubie – 20 Punktów;
  5. złożenie trzech odrębnych Zamówień na Towary w Sklepie – 150 Punktów;
  6. zakup Towarów o wartości 1000 zł, jednorazowo lub w ramach więcej niż jednego Zamówienia – 200 Punktów;
  7. urodziny Uczestnika – 100 Punktów;
  8. rocznicę uczestnictwa w Programie lojalnościowym – 100 Punktów;
  9. udostępnienie informacji o niniejszym Programie lojalnościowym, zamieszczonej na stronie Sklepu, za pośrednictwem dedykowanego przycisku, na profilu Uczestnika na Facebooku – 20 Punktów;
  10. zapisanie się do otrzymywania SMS-ów o charakterze marketingowym – 100 Punktów;
  11. dodanie opinii o Towarze z jego zdjęciem lub filmem na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z Regulaminem Sklepu – 100 Punktów;
  12. złożenie Zamówienia przez Klienta z użyciem Kodu rabatowego, zgodnie z pkt VII Regulaminu - 250 Punktów;
  13. przejście z poziomu "Fundament" na poziom "Rozwój", o których mowa w pkt V poniżej – 100 Punktów;
  14. przejście z poziomu "Fundament" bądź "Rozwój" na poziom "Harmonia", o których mowa w pkt V poniżej – 150 Punktów.
 3. W celu otrzymania Punktów, Uczestnik dokonujący działań związanych z Zakupem, opisanych w ppkt 2 lit. a, e, f – składając Zamówienie, nie musi być zalogowany do swojego Konta w Sklepie Internetowym, jednak aby Punkty za Zakup zostały naliczone na Konto Uczestnika, który dokonuje Zakupu, konieczne jest wykorzystanie do Zakupu, tego samego adresu poczty elektronicznej, który został wykorzystany przy zapisie do Programu lojalnościowego.
 4. Z zastrzeżeniem pkt V ppkt 2, w przypadku Zakupu Towaru, Uczestnik otrzymuje Punkty w ilości zależnej od kwoty dokonanego przez niego Zakupu i kwoty za dostawę Towaru. Ilość Punktów przyznawanych w zależności od kwoty dokonanego Zakupu liczona jest w następujący sposób: każde wydane 1 (jeden) złoty za Zakup i dostawę to 1 (jeden) Punkt. .
 5. W razie gdy po przeliczeniu należnych Punktów, miałyby powstać Punkty niepełne lub Punkty w ułamkach, to liczba Punktów podlega zaokrągleniu w dół – do pełnego Punktu.
 6. Naliczanie Punktów następuje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 5 Dni roboczych po wysłaniu zakupionych Towarów do Uczestnika.
 7. W przypadku gdy Uczestnik skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, częściowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży lub prawa zwrotu w ramach gwarancji Towaru lub Towarów, oferowanej przez Organizatora, na zasadach opisanych na stronie Sklepu - Punkty naliczone za dany Towar lub Towary, które zostają przez Uczestnika zwrócone w ramach ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, częściowego prawa odstąpienia od umowy lub prawa do zwrotu w ramach gwarancji są odejmowane od zebranej puli Punktów, wskazanej na Koncie Uczestnika. Punkty odejmowane są w ciągu 5 Dni roboczych od skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu w ramach gwarancji
 8. W przypadku zdobycia Punktów w ramach polubienia fanpage’a Organizatora na Facebooku, zaobserwowania firmowego konta Sklepu na TikToku lub Instagramie, zasubskrybowaniu kanału Sklepu na YouTubie, udostępnieniu informacji, czy dodaniu opinii o Towarze na stronie Sklepu (ppkt 2 lit. b,c,d,i,k), Punkty przyznawane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych od dokonania tych czynności.
 9. Punkty przyznane na podstawie działań opisanych w ppkt 8 powyżej, mogą zostać cofnięte, jeśli w trakcie Uczestnictwa w Programie lojalnościowym, Uczestnik cofnie polubienie, zaobserwowanie, subskrybcję, udostępnienie, czy usunie opinie, o których mowa w powyższym ppkt.
 10. W celu uzyskania przez Uczestnika Punktów za urodziny, Uczestnik powinien wpisać datę swoich urodzin w Koncie na stronie Sklepu, minimum 30 dni przed swoimi urodzinami. W tym przypadku, Punkty przyznawane są automatycznie w dniu urodzin Uczestnika.
 11. Uczestnik zdobywający Punkty za rocznicę uczestnictwa w Programie lojalnościowym, otrzymuje Punkty na swoje Konto, automatycznie w dniu, w którym przypada okres roku od zawarcia umowy o uczestnictwo w Programie, jednak maksymalnie termin ten może wydłużyć się do 5 Dni roboczych
 12. W przypadku zapisania się do otrzymywania SMS-ów o charakterze marketingowym, Punkty przyznawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 Dni roboczych od dnia zapisania się do otrzymywania SMS-ów o charakterze marketingowym.
 13. Informacja o ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika prezentowana jest w ramach Konta Uczestnika w Sklepie internetowym.
 14. Punkty ważne są przez 2 lata od momentu ich przyznania. Najpóźniej na tydzień przed dniem wygaśnięcia Punktów, Organizator przesyła Uczestnikom informacje z przypomnieniem o terminie wygaśnięcia Punktów i możliwości ich wykorzystania do upływu tego terminu. Punkty niewykorzystane w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepadają. Informacja, o której mowa w niniejszym ppkt wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
 15. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
 16. Punkty są przyporządkowane do danego Konta Uczestnika i nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.
 17. W przypadku naruszeń ze strony Uczestnika w zakresie pkt VIII ppkt 7 lub innych naruszeń sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, Punkty przyznane Uczestnikowi z tytułu danej czynności mogą zostać cofnięte, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Uczestnika do zaprzestania naruszeń.
 18. Organizator ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji w ramach Programu lojalnościowego, polegających w szczególności m.in. na przyznaniu większej ilości Punktów przez określony czas. Warunki promocji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaną każdorazowo podane na stronach internetowych Sklepu.

V. Poziomy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

 1. Uczestnicząc w naszym Programie lojalnościowym Uczestnik może osiągnąć następujące Poziomy uczestnictwa:
  1. Poziom 1 - ,,Fundament’’ – Uczestnik osiąga ten Poziom od razu po przystąpieniu do Programu;
  2. Poziom 2 - ,,Rozwój’’ - Uczestnik osiąga ten Poziom, gdy suma Zamówień Towarów w Sklepie przekroczy 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) od momentu dołączenia do Programu;
  3. Poziom 3 - ,,Harmonia’’ – Uczestnik osiąga ten Poziom, gdy suma Zamówień Towarów przekroczy 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 2. W ramach osiągnięcia poszczególnych Poziomów, Uczestnik otrzymuje dodatkowe bonusy lub zwiększany jest mnożnik Punktów przyznawanych za Zakupy, w następujący sposób:
  1. Poziom Fundament – Punkty naliczane są na zasadach ogólnych, opisanych w pkt IV powyżej.
  2. Poziom Rozwój - każde wydane 1 (jeden) złoty za Zakup to 1,25 (jeden 25/100) Punktu, bonus za osiągnięcie Poziomu Rozwój w wysokości 100 Punktów, Punkty za urodziny Uczestnika w wysokości 150 Punktów;
  3. Poziom Harmonia – każde wydane 1 (jeden) złoty za Zakup to 2 (dwa) Punkty, bonus za osiągnięcie Poziomu Harmonia w wysokości 150 Punktów, Punkty za urodziny Uczestnika przyznawane są w wysokości 200 Punktów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w zakresie naliczania Punktów na poszczególnych poziomach, zastosowanie mają pozostałe zapisy Regulaminu, w tym w szczególności zapisy wskazane w pkt IV.

VI. Wymiana punktów

 1. Punkty mogą być wymieniane od dnia ich naliczenia i przyznania Uczestnikowi w Koncie. Punkty przyznawane są na zasadach i w czasie opisanym w pkt IV powyżej.
 2. Uczestnik może wymieniać Punkty, zgodnie jedynie podczas dokonywania Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym.
 3. Uczestnik może wymienić przyznane mu Punkty na obniżkę ceny za Towary, zgodnie z ogólnym przelicznikiem lub w przypadku osiągnięcia konkretnych Poziomów, ze zwiększonym przelicznikiem, odpowiednio na zasadach wskazanych w pkt IV i V Regulaminu.
 4. Nabywanie Punktów, o których mowa powyżej, nie łączy się z innymi promocjami czy przyznawanymi zniżkami w Sklepie internetowym.
 5. Wymiana Punktów nie dotyczy Towarów objętych promocjami, łączonych w zestawy, czy których Zakup dokonywany jest z Kodem rabatowym.

VII. Program Poleceń

 1. Za pośrednictwem Programu poleceń, będącego elementem Programu lojalnościowego, Uczestnik może promować Sklep, a w szczególności Towary, które są w nim sprzedawane. Promocja może odbywać się poprzez udostępnianie w dowolny sposób potencjalnym Klientom Linku polecającego, o ile ma to miejsce z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych, nie narusza przepisów prawa, w tym w szczególności nie stanowi działań zabronionych, w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Linki polecające przyznawane są każdemu Uczestnikowi Programu lojalnościowego i są dostępne w Koncie Uczestnika.
 3. Po otrzymaniu Linku polecającego, w celu jego wykorzystania, Klient powinien dokonać Zakupu Towaru poprzez formularz Zamówienia (tzw. "koszyk zakupowy"). Klient dokonując zakupu za pośrednictwem Linku otrzymanego od Uczestnika, może skorzystać z Kodu rabatowego, obniżającego wartość Zakupów, który generuje się automatycznie w koszyku zakupowym Klienta.
 4. Klient może otrzymać zniżkę w ramach Kodu, tylko w ramach pierwszego Zamówienia w Sklepie.
 5. Nie można skorzystać z Kodu na urządzeniu, z którego został wygenerowany Link polecający.
 6. Po skutecznym wykorzystaniu Kodu rabatowego przez Klienta i wysłaniu Zamówienia, Uczestnik otrzymuje Punkty, w wysokości wskazanej w niniejszym Regulaminie. Punkty, o których mowa w zdaniu poprzednim przyznawane są niezwłocznie, jednak nie później niż 5 Dni roboczych.
 7. Po wykorzystaniu Linku polecającego, w Koncie Uczestnika, Uczestnik każdorazowo może wygenerować nowy Link polecający, który może być wykorzystany w ten sam sposób, na zasadach opisanych w niniejszym pkt.

VIII. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i zakończenie Programu Lojalnościowego przez organizatora

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie, składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora, przesyłając oświadczenie na adres e-mail: info@mothersprotect.com lub usuwając Konto zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu w tym Regulaminu Sklepu związane z niniejszym Programem lojalnościowym. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie lojalnościowym.
 3. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 14 (czternaście) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu lojalnościowego. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 4. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje (w szczególności zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów) należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: SLAVIA GURU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wikielec 27A, 14-200 Iława, na adres poczty elektronicznej: info@mothersprotect.com, numer telefonu +48 800 909 433.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

X. Ochrona danych osobowych

Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. XII. Postanowienia końcowe

  1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie internetowej Sklepu internetowego lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu.
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz zmian w Regulaminie, o których mowa w ppkt 4 poniżej, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian, w stosunku do Uczestników będących Konsumentami, nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia przesłania informacji. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Dodaj swoje ulubione produkty do koszyka.

Kup teraz

Gwarancja “Natura bez ryzyka”

Pełne zadowolonie lub zwrot pieniędzy.