Regulamin sklepu internetowego mothersprotect.com

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Mother’s Protect Kamila Rólkiewicz, ul. Wojska Polskiego 22/33, 14-200 Iława). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Serwis mothersprotect.com jest prowadzony przez firmę:

Mother’s Protect Kamila Rólkiewicz
ul. Wojska Polskiego 22/33, 14-200 Iława
NIP: 7441687834 REGON: 281499869
GIODO:  41561216

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2.  Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny ̨na dobę.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Dostępne formy płatności i czas realizacji zamówień:

• Płatności przelewem, Paypal i PayU – wysyłka w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
• Płatne przy odbiorze – wysyłka w ciągu 3 dni roboczych.
• Towar wysyłamy wyłącznie w dni robocze.

W przypadku wyboru płatności przelewem własnym lub Paypal i PayU oczekujemy przez 10 dni na dokonanie wpłaty.

5. Klient zawierając umowę z firmą Mother’s Protect Kamila Rólkiewicz oraz wybierając określony abonament na produkt w wersji subskrypcyjnej wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za abonament w wersji subskrypcyjnej. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

6. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

7. W celu rezygnacji z abonamentu na produkt w wersji subskrypcyjnej należy zgłosić fakt takiej rezygnacji na adres email: info@mothersprotect.com, w tytule wiadomości wpisując: rezygnacja

8. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.
Klient po wykryciu wady ma prawo:

a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądać usunięcia wady.

Klient może skorzystać z gotowego formularza dostępnego tutaj: formularz a.
Sprzedawca (sklep mothersprotect.com) odpowie w przeciągu 14 dni.

Klient zobowiązany jest dostarczyć rzecz wadliwą na koszt sprzedawcy na adres (mothersprotect.com, ul. Wojska Polskiego 22/33, 14-200 Iława) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) klient zobowiązany jest udostępnić rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy klient zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Klient ma prawo alternatywnie żądać zapłaty od sprzedawcy części kosztów demontażu i ponownego zamontowania do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana rok od momentu jej wydania. Uprawnienie Klienta jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się przed upływem dwóch lat od momentu wydania klientowi rzeczy. Sprzedawca odpowiada wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

11. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez osobę kupującą weszła w posiadanie rzeczy.
Aby klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować sprzedawcę (mothersprotect.com, ul. Wojska Polskiego 22/33, 14-200 Iława, sklep@mothersprotect.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz dostępny jest tutaj: formularz b.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca (sklep mothersprotect.com) zwraca wszystkie otrzymane płatności w ramach transakcji, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Odesłanie rzeczy będącej przedmiotem odstąpienia od umowy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

Zwrotowi nie podlega również bielizna. Są to produkty, które mają bezpośredni kontakt z ciałem człowieka, jego florą bakteryjną oraz ubocznymi produktami przemiany materii. W związku z tym używana bielizna osobista nie podlega zwrotowi oraz wymianie, gdyż zgodnie z ustawą nie posiada już „niezmienionego” stanu.

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w Każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek czę̨ści regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedają̨cy deklaruje bezwzględne podporzą̨dkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci bę̨dą̨ powiadomieni drogą̨ elektroniczną̨ (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wsyłane co najmniej na 30 dni przed wejście w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://www.mothersprotect.com/regulamin) . W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

16. Sprzadający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w nastę̨pują̨cych przeglą̨darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyż̇ej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mają̨cych wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglą̨darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moż̇e mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mothersprotect.com, należy je wszystkie wyłą̨czyć.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowią̨zują̨ce przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje są̨d właściwy miejscowo i rzeczowo.