icon
BLAZING FAST ! PURCHASE THIS INCREDIBLE THEME NOW FOR THE SUCCESS OF YOUR BUSINESS !
DARMOWA DOSTAWA WSZYSTKICH ADAPTOGENÓW

REGULAMIN

Regulamin promocji („Regulamin”)
pod nazwą: „ADAPTOGENOWY TYDZIEŃ MAJOWY”

 

 • 1 [Organizator]

 

Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest Flower One spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 80-209 Chwaszczyno, ul. Polna 11 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000874312, REGON: 387733205, NIP: 7441826129,

(zwana dalej: „Organizatorem”).

 

 • 2 [Uczestnicy]

 

 1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiada status „konsumenta” w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.).
 2. Zapewnienie możliwości udziału w Promocji następuje poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Promocji są następujące:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.);
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.
 4. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji podczas jej trwania.
 5. Korzystając z Promocji Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

 

 • 3 [Zasady Promocji]

 

 1. Promocja prowadzona jest od 29.04.2024 r. do 08.05.2024 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów lub jej jednostronnego odwołania przez Organizatora i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: mothersprotect.com, zwaną (dalej: „Strona www”).
 2. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie, zwane (dalej: „Produkty”) z wyłączeniem pakietów ekskluzywnych.
 3. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Promocji złożą zamówienie poprzez Stronę www otrzymają rabat na Produkty w wysokości:

 

 1. 20% w przypadku zamówienia o wartości do 300 zł brutto,
 2. 25% w przypadku zamówienia o wartości od 300,01 do 400 zł brutto,
 3. 30% w przypadku zamówienia o wartości powyżej 400 zł brutto.

 

 1. Rabat przyznawany jest od ceny regularnej Produktów.
 2. W czasie trwania Promocji Uczestnik ma możliwość nabycia pakietów promocyjnych zawierających produkty gratisowe (dalej: „Pakiety”). Warunkiem nabycia Pakietów jest zakup przynajmniej jednego produktu z oferty regularnej sklepu Organizatora, tj. produktu niebędącego Pakietem.
 1. Promocja nie łączy się z punktami zdobytymi w Programie lojalnościowym oraz innymi promocjami i kodami rabatowymi.
 2. Czas realizacji zamówień złożonych w trakcie trwania Promocji wynosi do 7 dni roboczych, do tego okresu należy doliczyć czas na realizację dostawy przez kuriera.
 3. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki (nalicza się tylko od ceny Produktu).
 4. W czasie trwania Promocji obowiązuje darmowa dostawa, z wyłączeniem przesyłek za pobraniem oraz przesyłek zagranicznych.

 

 • 4 [Reklamacje]

 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje powinny zostać przekazane na piśmie wysłanym pocztą na adres Organizatora, faksem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: doradca@mothersprotect.com, drogą telefoniczną pod numerem 800 909 433 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji.

 

 • 4 [Zwroty]

 

 1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zwrot produktów objętych Promocją jest realizowany zgodnie z Polityką Zwrotów, a klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu. W przypadku zwrotu Pakietu, zwrot zostanie uznany jedynie, gdy Uczestnik zwróci także dodane do Pakietów gratisy.
 2. W przypadku zwrotu wynikającego z Gwarancji Satysfakcji, klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu, a zwrot zostanie uznany jedynie, gdy Uczestnik zwróci także dodane do Pakietów gratisy.

 

 • 5 [Dane osobowe]

  1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane (zwane dalej: „Danymi osobowymi”):
 1. Imię i nazwisko Uczestnika,
 2. Adres do wysyłki zamówienia,
 3. Numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
 4. Adres e-mail Uczestnika.
  1. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  2. Uczestnicy poprzez czynny udział w Promocji wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora danych osobowych („Administrator”) w celu udziału w Promocji.
  3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w Promocji, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne, dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, Administratora lub osoby trzecie.
  4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO, tj. zgoda Uczestnika oraz usprawiedliwiony cel Administratora, którym jest marketing własnych produktów i usług.
  5. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
  6. Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji

przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami podatkowo - księgowymi oraz przepisami regulującymi wygaśniecie zobowiązań na skutek przedawnienia lub innych zdarzeń.

 1. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji, czyli podmiotami, którym Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, jak wykonujące usługi doradcze, współzarządzające, księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie, pocztowe, etc.
 2. Uczestnikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

 

 • 6 [Ustalenia końcowe]

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www Organizatora oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu lub anulowania Promocji w każdym czasie - z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnikó
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na Stronie mothersprotect.com.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty!

Dodaj swoje ulubione produkty do koszyka.

Kup teraz

Gwarancja “Natura bez ryzyka”

Pełne zadowolenie lub zwrot pieniędzy.